-Also called SENIR -Lhe Amorite name of Mount Hermon Deuteronomy 3:9; 1 Chronicles 5:23; So 4:8;

Ezekiel 27:5