-(An Israelite at the time of Ezra) -Had taken a non-Israelite wife Ezra 10:25