-Name of two Jewish exiles Ezra 2:48, 60; Nehemiah 7:50, 62