-1. Father of Ephron Genesis 23:8; 25:9

-2. Son of Simeon Genesis 46:10; Exodus 6:15