297

-1. King of Lachish Joshua 10:3

-2. A town of Zebulun Joshua 19:12

-3. A son of David 2 Samuel 5:15; 1 Chronicles 3:7; 14:6