-1. (R. V, bulrush.) Exodus 2:3, 5; Job 8:1 1; Isaiah 19:6; John 2:5

-2. An ensign

195