-A river of Mesopotamia Ezekiel 1:1, 3; 3:15, 23; 10:15, 22; 43:3